Strona główna / O nas / Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Zielonej Górze zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze.
Data publikacji strony internetowej: styczeń 2014
Data ostatniej istotnej aktualizacji: maj 2019
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń:
•    mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:
•    pochodzą z różnych źródeł,
•    są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt,
•    opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
•    posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji – np. pliki udostępniane są dla programistów i opisują schemat dokumentów,
•    Niektóre materiały graficzne (zdjęcia) nie mają w pełni dokładnych opisów.
•    Niektóre materiały tekstowe nie mają prawidłowej hierarchii nagłówków.
Wszystkie wymienione błędy będą sukcesywnie rozwiązywane.
Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-22. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Informacje zwrotne i dane kontaktowe. W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Anna Gajewska, adres poczty elektronicznej sekretariat.zgora@lwkz.pl lub telefonicznie pod numerem 68 324 73 90 wew. 33.
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.


Dostępność architektoniczna
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Zielonej Górze, znajduje się w kamienicy wpisanej do Rejestru Zabytków przy ul. Kopernika 1 w Zielonej Górze. Przy budynku nie ma specjalnie wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Istniejący parking mieści samochody służbowe i możliwość swobodnego korzystania jest ograniczona. Najbliższy parking ze specjalnie wyznaczonym miejscem dla osób niepełnosprawnych znajduje się około 100 metrów od budynku przy ul. Kopernika. Wejście główne do budynku usytuowane jest od strony północnej. Do drzwi wejściowych prowadzą trzy stopniowe schody. Przed drzwiami wejściowymi po prawej stronie jest domofon. Przycisk do dzwonka domofonu, mierzony od drugiego stopnia schodów, znajduje się na wysokości 1,5 metra. Dla osób poruszających się na wózku wskazana pomoc osoby towarzyszącej. W budynku nie ma windy. Po wejściu do budynku na parterze zostanie Państwu przydzielona osoba, która pomoże załatwić sprawę. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych oraz nie ma oznaczeń w alfabecie brajla.