A A A
Strona główna / Poradnik klienta / Plany ochrony zabytków
Plany ochrony zabytków
Zgodnie z §3 ust. 1 pkt. 1-3 i zgodnie z §1 ust. 1 i 2 pkt. 1-4 rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie organizacji i sposobu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2004 r. nr 212, poz. 2153) obowiązek sporządzenia planu ochrony zabytków posiadają jednostki organizacyjne posiadające zabytki, gminy, powiaty, województwa i kraj. Wg §7 niniejszego rozporządzenia plany ochrony zabytków winny zostać sporządzone w nieprzekraczalnym terminie 9 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia.
 
Organizację i sposób ochrony zabytków, na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych, planuje się w jednostkach organizacyjnych posiadających zabytki oraz na poszczególnych stopniach administracji, ujmując stan zasobu podlegającego ochronie, zagrożenia, zamiar działania, sposób realizacji, niezbędne siły i środki oraz czas i koszty wykonania w sporządzanych w tym celu w planie ochrony zabytków jednostki organizacyjnej, gminnym planie ochronie zabytków i powiatowym planie ochrony zabytków.
 
Zgodnie z §5 ust. 1 tegoż rozporządzenia plany ochrony zabytków są integralną częścią planów obrony cywilnej i podlegają corocznej aktualizacji w terminie do dnia 31 marca każdego roku, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego.
 
Stosownie do §4 ust. 1-3 niniejszego rozporządzenia:
  • plan ochrony zabytków jednostki organizacyjnej na wypadek konfliktu zbrojnego  sytuacji kryzysowych opracowuje kierownik jednostki organizacyjnej posiadającej zabytki, w uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków, oraz przedstawia do zatwierdzenia wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta);
  • gminny plan ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych opracowuje wójt (burmistrz, prezydent miasta); plan ten podlega uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków oraz właściwym terenowym organem obrony cywilnej na obszarze powiatu;
  • powiatowy plan ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych opracowuje starosta; plan ten podlega uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków oraz właściwym terenowym organem obrony cywilnej na obszarze województwa.
Zgodnie z §3 ust. 5 niniejszego rozporządzenia plany ochrony sporządza się według "Instrukcji przygotowania i realizacji planów ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych", stanowiącej załącznik do tego rozporządzenia.
 
Stosownie do §5 ust. 2 pkt. 1 lit. c i pkt. 2 lit. c. niniejszego rozporządzenia plany ochrony zabytków opracowuje się na poziomie jednostki organizacyjnej w trzech egzemplarzach, z tym że trzeci egzemplarz przekazuje się właściwemu organowi ochrony zabytków oraz na poziomie gminy i powiatu w dwóch egzemplarzach, z tym że drugi egzemplarz przekazuje się właściwemu wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków.
 
Plany ochrony zabytków jednostek organizacyjnych, gmin i powiatów należy uzgodnić z Lubuskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.
 
Uzgodnione z wojewódzkim konserwatorem zabytków plany dla jednostek organizacyjnych należy przesłać do zatwierdzenia przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta).
 
Uzgodnione z wojewódzkim konserwatorem zabytków gminne plany zatwierdza właściwy terenowo organ obrony cywilnej na obszarze powiatu.
 
Uzgodnione z wojewódzkim konserwatorem zabytków powiatowe plany należy uzgodnić z właściwym terenowo organem obrony cywilnej na obszarze województwa.
 
Jednostki organizacyjne posiadające zabytki, gminy i powiaty powinny przesłać do wojewódzkiego konserwatora zabytków w jednym egzemplarzu uzgodnione i zatwierdzone plany ochrony zabytków.
 
Stosownie do §6 ust. 1-2 niniejszego rozporządzenia za organizację, koordynację współdziałania oraz kierowanie pracami przygotowawczymi w zakresie ochrony zabytków, na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych, są odpowiedzialni, działający w porozumieniu z właściwymi organami obrony cywilnej, kierownicy jednostek organizacyjnych i organy sporządzające plany ochrony zabytków lub upoważnieni przez nich pracownicy, a organy administracji publicznej zapewniają przygotowanie i realizację przewidzianych działań w zakresie ochrony zabytków, na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych, zgodnie z posiadaną właściwością.