A A A
Strona główna / Serwis informacyjny / Aktualności Wojewódzkiej Rady Ochrony Zabytków / Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Ochrony Zabytków
Aktualności Wojewódzkiej Rady Ochrony Zabytków
18 maj 2010
Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Ochrony Zabytków

Rozmiar czcionki
A A A

W  dniu 18.05.2010  r. w  siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w  Zielonej Górze odbyło  się posiedzenie Wojewódzkiej Rady Ochrony Zabytków. Przedmiotem oceny rady była m.in.  koncepcja projektowa przebudowy, rozbudowy  i  adaptacji do nowej funkcji ( handlowo-biurowo-mieszkalnej) kamienicy przy  Rynku  12 w  Żarach. Obiekt, należący do  najstarszej i  najbardziej wartościowej zabudowy miasta, wzniesiony został w  1770 r., w  kolejnym stuleciu został częściowo przebudowany, zachował  się do  naszych czasów wraz  z  bogatą dekoracja architektoniczną elewacji oraz  dekoracją sztukatorską zdobiącą wnętrza, na  uwagę zasługują też  zachowane w  niższych partiach domu sklepienia krzyżowe. Śmiała koncepcja zakłada daleko posuniętą ingerencją w  substancję zabytkową budowli, która  w  ocenie Rady wymaga najpierw rozpoznania ( badania architektoniczne i  badania konserwatorskie), które  winno mieć miejsce  na  etapie poprzedzającym proces projektowania. W  związku z  tym  Rada uznała, iż  nie  widzi możliwości dokonania oceny wpływu projektowanych rozwiązań na  zabytek wobec braku rozpoznania budowli pod  kątem  wartościowania jej  elementów.
W  następnej kolejności poddano ocenie wniosek ws.  ewentualnej nadbudowy domu przy  ul.  Kościuszki w  Łagowie, w  którym mieści  się  restauracja „Basztowa”. Zdania poszczególnych członków Rady były  w  tej kwestii podzielone. Część skłaniała  się do  utrzymania istniejących, historycznych gabarytów budowli, uznając jej  wartości zabytkowe oraz  uwzględniając fakt lokalizacji w  samym centrum miejscowości, objętym ochrona prawną. Inni  skłaniali  się do  dopuszczenia ewentualnej nadbudowy o  jedną kondygnację uznając, iż  budynek nie  jest  wpisany do  rejestru zabytków  a  fakt występowania na  chronionym obszarze obiektów wyższych może uzasadniać nadbudowę.
Rada wypowiedziała  się również w  sprawie wniosku o  zgodę na rozbiórkę obiektów pofabrycznych na  terenie Żagania, uznając ją  za  bezpodstawną i  sprzeczną z  zasadami ochrony miast historycznych. Rada wyraziła zaniepokojenie faktem złego stanu zachowania dawnych zakładów i  fabryk, które  niegdyś przyczyniały się do  rozwoju miast w  naszym regionie a  obecnie są  przedmiotem fizycznej likwidacji.
Poddano ocenie wizualizację planowanego remontu elewacji budynku, w  którym mieści  się Szkoła Muzyczna w  Gubinie. Jednogłośnie oceniono negatywnie propozycje rozwiązania polegającego na  wprowadzeniu na  elewacjach (pozbawionych detalu architektonicznego) dekoracji nawiązujących do  motywu klawiszy (pianina/fortepianu/. Uznano je za niezrozumiałe dla przeciętnego odbiorcy, a  ponadto konkurencyjne dla  istniejącego, bogatego historycznego  wystroju elewacji. Uznano, iż  najwłaściwszym będą możliwie jak  najbardziej  stonowane  rozwiązania.
Ocenie poddano również zabudowę mieszkaniową  i  myjnię samochodową projektowaną na  terenie Łęknicy. Rada jednogłośnie uznała przedłożoną propozycję architektoniczną myjni za  niedopuszczalną. Realizacja tak  dużego obiektu nakrytego płaskim dachem znacząco narusza walory zespołu urbanistycznego, w  znacznym stopniu już  zdegradowanego, występującą na  jego  terenie chaotyczną zabudową, pozbawioną  kontekstu miejsca i   odniesień do  dziedzictwa kulturowego. Uznano również, iż  tego rodzaju inwestycja  nie  powinna być  realizowana na  terenie, który  uznano w  miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego za  strefę ochrony konserwatorskiej z  uwagi na  bezpośrednie otoczenie Parku Mużakowskiego,  wpisanego na  listę Światowego Dziedzictwa jako  jedyny zabytek na  terenie naszego  województwa. Rada wyraziła zaniepokojenie kierunkiem rozwoju zabudowy miasta i  poddała w  wątpliwość zgodność inwestycji z  zapisami planu zagospodarowania przestrzennego, który  na  tym  terenie dopuszcza usługi nieuciążliwe, uznając iż  kwestie zgodności z  planem powinny zostać wyjaśnione odrębnie.
 

B.Bielinis-Kopeć

Galeria
Zobacz również
Życzenia z okazji Międzynardowego Dnia Ochrony Zabytków
Z okazji Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków ks. Tadeusz...
Nagroda Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków "Lubuskie Konserwacje"
W dniu 18 lutego 2019 r. obradowała Kapitułą nagrody „Lubuskie...
Spotkanie z gimnazjalistami
W dniu 11 maja 2010 roku w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony...