A A A
Strona główna / Serwis informacyjny / Aktualności / Kozuchów - konferencja
Aktualności
30 kwiecień 2010
Kozuchów - konferencja

Rozmiar czcionki
A A A

W  dniach 28 –  30 kwietnia 2010  r. na  zamku w Kożuchowie odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt.  „OBWAROWANIA MIAST – PROBLEMATYKA OCHRONY, KONSERWACJI, ADAPTACJI I  EKSPOZYCJI”. Honorowy patronat nad  konferencją objęli Minister Kultury i  Dziedzictwa Narodowego oraz  Marszałek Województwa Lubuskiego.  Odbyła  się ona  przy  współudziale Polskiego Komitetu Narodowego ICOMOS. Organizacji tego  przedsięwzięcia podjęli  się  Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kożuchowskiej i Gmina Kożuchów, przy  współpracy Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w  Zielonej Górze, Biblioteki Publicznej Miasta i  Gminy Kożuchów, Krajowego Ośrodka Badań i  Dokumentacji Zabytków w  Warszawie oraz  Regionalnego Ośrodka Badań i  Dokumentacji Zabytków w  Zielonej Górze. Nad  właściwym poziomem merytorycznym konferencji czuwał Komitet Naukowy, który  tworzyli prof.  Maria Brykowska, dr  hab.  inż.  Bogusław Szmygin, prof. PL, dr arch. Marcin Gawlicki, dr  hab.  arch  Piotr Molski, dr  arch.  Maria Ludwika Lewicka  i  dr  Stanisław Kowalski. 
Główne obszary problemowe obejmowały:

  • Obwarowania miast w rewitalizacji zurbanizowanego środowiska kulturowego,
  • Współczesne aspekty kulturowe adaptacji i  ekspozycji reliktów fortyfikacji, 
  • Zakres przekształceń i  granice dopuszczalnej ingerencji w  historyczne struktury miejskich systemów obronnych i  ich  bezpośredniego otoczenia,
  • Aspekty techniczne związane z  realizacją prac konserwatorskich.

W  trakcie trzydniowych obrad poruszono szereg zagadnień wpisujących  się w  zakreślone wyżej obszary problemowe oraz  podjęto dyskusję. Uczestnicy konferencji zwiedzili  też  zabytki Kożuchowa oraz  Żagania. Konferencja ta  wpisuje  się w  szeroko omawiane w  ostatnich latach zagadnienia związane z  ochroną zabytków architektury obronnej, podjęte przez  Polski Komitet Narodowy ICOMOS i  Krajowy Ośrodek Badań i  Dokumentacji Zabytków w  Warszawie. Stanowi tym  samym kontynuację ogólnopolskich konferencji pt.  „Trwała ruina. Problemy utrzymania i adaptacji” (Janowiec 2005 r.), „Zabytki architektury obronnej –  teoria a  praktyka” (Działdowo 2007  r.), „Ruiny zabytków sakralnych –ochrona i  adaptacja do  nowych funkcji” ( Gubin 2008  r.), „Zamki, grody i  ruiny” ( Ciechanowiec 2009  r.). Bezpośrednią inspiracją dla  podjęcia w  szerszym aspekcie tematu obwarowań miast było poruszenie tej  problematyki na  zjeździe wojewódzkich konserwatorów zabytków w  Cedyni (w  2009  r.) 
Obwarowania dawnych miast są  ważną pamiątką przeszłości, stąd  ich  zachowanie dla  przyszłych pokoleń leży w  interesie nas  wszystkich. Od  mądrych decyzji i  aktywnych działań zależeć będzie  czy  ich  stan zachowania ulegnie poprawie a  „wykreowane” formy ekspozycji i  funkcji respektować będą  ich  kulturowe wartości, zgodnie z  przepisami ustawy o  ochronie zabytków i  opiece nad  zabytkami, a  także  z  międzynarodowymi kartami i  konwencjami ochrony dziedzictwa kultury. Konferencja miała w  zamyśle organizatorów wywołać dyskusję i   stworzyć płaszczyznę do  wymiany poglądów i  doświadczeń związanych z   problematyką ochrony tego  typu zabytków zaś  wnioski i  refleksje  z   niej  płynące -  ułatwić ocenę stosowanych rozwiązań.  Liczny udział pracowników służb ochrony zabytków, wojewódzkich i  samorządowych konserwatorów  zabytków, pracowników Regionalnych Ośrodków Badań i  Dokumentacji Zabytków oraz  pracowników naukowych dowiódł, że  dyskusja nad  problematyką ochrony obwarowań miejskich jest  potrzebna  i  powinna być  kontynuowana.

 

B. Bielinis-Kopeć

Galeria
Zobacz również
Prezentacja skarbu monet z Kożuchowa
 28 stycznia 2020 r. w kożuchowskim zamku zaprezentowano...
Kożuchów - sesja naukowa w ramach EDD
Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków Burmistrz...
Kożuchów - badania w farze
W marcu 2010 roku dr inż. Maciej Madziarz z Instytutu Górnictwa...
Sesja naukowa "Dzieje miejscowości ziemi kożuchowskiej - Stypułów"
W dniu 25 września 2020 r. w Zamku w Kożuchowie odbyła się...