A A A
Strona główna / Serwis informacyjny / Aktualności / Zaproszenie na konferencję
Aktualności
26 styczeń 2009
Zaproszenie na konferencję

Rozmiar czcionki
A A A

Szanowni Państwo,

Minęło już ponad pół wieku od momentu, kiedy dawne wschodnie obszary Niemiec, w tym terytorium określane dziś jako Środkowe Nadodrze zostały włączone do Polski. Wśród wielu aspek­tów kształtowania „od nowa” codziennej rzeczywistości na tych terenach, mieści się również proble­matyka akceptacji społecznej zastanego tu dziedzictwa kulturowego, która pozostaje istotnym czyn­nikiem nie tylko dla grona specjalistów z zakresu historii, ochrony zabytków, muzealnictwa, archiwi­styki, ale także wyznacza szereg elementów będących czynnikiem kształtującym lokalną tożsamość, współczesne procesy regionotwórcze itp. Dowodem na to są chociażby aktualnie realizowane inicja­tywy samorządowe odwołujące się do kwestii lokalnego dziedzictwa oraz tożsamości, które mają na celu tworzenie produktów promocyjnych, marketingowych.
W literaturze wielokrotnie podejmowano tą problematykę, niemniej fakt, że nadal mamy do czynienia z owym procesem, a także wyraźnym zapotrzebowaniem na tego typu badania w rozumie­niu praktycznym, skłania do ciągłego wznawiania tego rodzaju rozważań ukazujących coraz to now­sze fakty i poglądy obrazujące wspomniane tu zjawiska. Oswajanie obcego kulturowo dziedzictwa w percepcji społecznej na Środkowym Nadodrzu jest nadal zjawiskiem dynamicznym.

W oparciu o powyższe przesłanki Instytut Historii Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zakład Nauk Pomocniczych Historii, Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Zielonej Górze, Regionalny Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków w Zielonej Górze oraz Stowarzyszenie Regionalistów Środ­kowe Nadodrze ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w konferencji pt. „Dziedzictwo Kulturowe na Środkowym Nadodrzu. Zabytki w percepcji społecznej po II wojnie światowej” Konferencja od­będzie się w dniach 5-6 listopada 2009 roku w Zielonej Górze.

Celem konferencji obok próby zobrazowania powyższych kwestii, jest próba odpowiedzi na pytanie o przebieg procesu społecznej adaptacji szeroko rozumianego dziedzictwa kulturowego na tle zjawisk politycznych począwszy od roku 1945 do chwili obecnej. Wśród licznych treści mieszczących się w podjętej problematyce chcielibyśmy szczególną uwagę zwrócić na następujące zagadnienia:
- kształtowanie się oraz działalność służb konserwatorskich po II wojnie światowej na obsza­rze Środkowego Nadodrza;
-  muzealnictwo wobec spuścizny kulturowej Środkowego Nadodrza;
-   stosunek władz centralnych i lokalnych wobec dziedzictwa kulturowego, aspekty prawne na tle stosunków wewnętrznych i międzynarodowych wobec kierunków polityki historycznej;
- postawy społeczne - stosunek wobec dziedzictwa obcego i własnego na tle zjawisk politycz­nych i gospodarczych;
-  dziedzictwo materialne i niematerialne - losy zespołów zabytkowych, spuścizna archiwalna    i biblioteczna, nazewnictwo, proza ludowa;
-   tożsamość lokalna, a procesy regionotwórcze w aspekcie akceptacji dziedzictwa kulturowego.
Liczymy również na Państwa propozycje wystąpień, które uzupełnią i wzbogacą propono­wane treści przewodnie konferencji.
Proponowane tytuły wystąpień oraz krótkie streszczenia ok. 10-15 zdań prosimy nadsyłać na wskazane poniżej adresy do 18 kwietnia 2009 roku. Po zebraniu proponowanych wystąpień poin­formujemy Państwa najpóźniej do końca maja 2009 roku o dalszych szczegółach dotyczących kon­ferencji. Już teraz informujemy, że materiały ogłoszone na konferencji zostaną przygotowane w for­mie  recenzowanej publikacji książkowej, planowanej na rok 2010.

Zgłoszenia prosimy kierować na wskazane adresy:

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków
Ul. Kopernika 1
65-063 Zielona Góra
www.lwkz.pl

Z dopiskiem: Konferencja-zabytki
Stowarzyszenie Regionalistów
Środkowe Nadodrze
Wyszanowo 65
66300 Międzyrzecz
www.aka.com.pl/stowarzyszenie

Zobacz również
Prezentacja skarbu talarów w Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze
W trakcie badań archeologicznych prowadzonych w związku z budową...
Kaplica Ogrójcowa przy konkatedrze w Zielonej Górze
W związku ze zbliżającymi się świętami Wielkanocy chcielibyśmy...
Zielona Góra - 100-lecie poświęcenia Kościoła Jezusowego
W dniu 11 czerwca 2011 r., w 100-lecie poświecenia kościoła...
Zapraszamy na spotkanie poświęcone Klemowi Felchnerowskiemu
Zapraszamy na spotkanie poświęcone Klemowi Felchnerowskiemu...