A A A
Strona główna / Serwis informacyjny / Prace konserwatorskie / Remont konserwatorski bramy miejskiej w Brodach
Prace konserwatorskie
30 listopad 2020
Remont konserwatorski bramy miejskiej w Brodach

Rozmiar czcionki
A A A

Zrealizowano remont konserwatorski bramy miejskiej w Brodach, zwanej Bramą Zasiecką, wpisanej do rejestru zabytków pod nr 479.
Brama miejska ustawiona jest przy skrzyżowaniu drogi łączącej Zasieki i Lubsko z drogą prowadzącą do centrum Brodów – ulicą Wolności. Przyjmuje się, że została ona wzniesiona w 1753 r. dla upamiętnienia wizyty króla Augusta II w mieście. Za autora bramy uważa się Johanna Christopha Knöffla, drezdeńskiego architekta, który zaprojektował założenie pałacowo-parkowe w Brodach. Od strony miejscowości, nad przejazdem umieszczono płycinę z inskrypcją, z datą 1753. Pierwotnie część główna, środkowa z przejazdem, ujęta była symetrycznie poprzez budynki, które jednak w 1931 r. rozebrano, a w ich miejsce zrealizowano przejazdy boczne wraz z przejściami, tworząc obecną pięcioosiową formę. Ta przebudowa upamiętniona została na płycinie od strony wjazdu.
Brama Zasiecka znajdowała się w złym stanie zachowania. Obiekt był pokryty wtórnym tynkiem cementowym, zawilgoconym, z licznymi spękaniami i odspojeniami. Pokrycie dachowe posiadało nieszczelności, miejscowe uszkodzenia. Płyciny inskrypcyjne pokryte były wieloma warstwami farby, zacierającymi ich czytelność, spłycającymi rysunek. W związku z powyższym za konieczne uznano zabezpieczenie zabytkowej substancji przed dalszym niszczeniem oraz zahamowanie procesów destrukcyjnych, a także uczytelnienie walorów obiektu.
Przeprowadzono badania konserwatorskie, w wyniku których dokonano rozpoznania historycznych nawarstwień malarskich i tynkarskich. Elewacjom przywrócono właściwy rytm detalu, odtwarzając brakujące elementy, wyostrzając zatarte formy. Przeprowadzono prace związane z remontem dachu, w wyniku których historyczna dachówka o nietypowym, ostrołukowym wykroju została zdemontowana, oczyszczona i ponownie ułożona na połaci. Płyciny z inskrypcjami poddane zostały pracom konserwatorskim, w wyniku których przywrócono im wygląd możliwie najbardziej zbliżony do pierwotnego. W trakcie prac odsłonięto również zamurowane przejścia do nieistniejących już obiektów, w których dawniej pobierano opłaty. Przejścia te udrożniono, a okna uczytelniono w formie blend.
     Remont Bramy Zasieckiej przeprowadzono z utrzymaniem wartości dawności obiektu, wyrażonej w śladach upływającego czasu widocznych na strukturze elementów go tworzących. Ponowne ułożenie historycznej dachówki umożliwiło zachowanie autentycznej substancji zabytku in situ. Poszanowanie i utrzymanie elementów świadczących o historii i metryce obiektu stanowi niezwykle wartościowe i świadome podejście Inwestora do realizacji prac, zgodne z zasadami ochrony zabytków. Brama Zasiecka, o formie przywołującej łuk triumfalny, stanowiąca reprezentacyjny wjazd na obszar barokowego układu urbanistycznego Brodów, po przeprowadzeniu prac i wyeksponowaniu jej walorów ponownie stała się obiektem dumnie nawiązującym do rangi założenia.
 

Karolina Idryjan

Galeria
Zobacz również
V Seminarium Parkowe w Brodach
W dniach 13–15 marca 2015 r. w parku pałacowym w Brodach...
Brody - otwarcie wystawy
W dn. 12 sierpnia br. o godz. 15.30 na dziedzińcu pałacu w...
Prace remontowo-konserwatorskie przy bramie miejskiej w Brodach
Prace remontowe, poprzedzone badaniami konserwatorskimi, rozpoczęto...
Zakończenie remontu budynku Urzędu Gminy Brody
Zakończyły się roboty budowlane obejmujące remont budynku...