A A A
Strona główna / Serwis informacyjny / Aktualności Wojewódzkiej Rady Ochrony Zabytków / Spotkanie Wojewódzkiej Rady Ochrony Zabytków
Aktualności Wojewódzkiej Rady Ochrony Zabytków
27 wrzesień 2019
Spotkanie Wojewódzkiej Rady Ochrony Zabytków

Rozmiar czcionki
A A A

W dniu 26 września 2019 r. odbyło się pierwsze w tym roku spotkanie Wojewódzkiej Rady Ochrony Zabytków, która stanowi organ doradczy przy Lubuskim Wojewódzkim Konserwatorze Zabytków. Pani B. Bielinis-Kopeć Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków podziękowała wszystkim za przyjęcie zaproszenia do udziału w pracach Rady, której zadaniem będzie m.in., wydawanie opinii w sprawach realizacji zadań w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami na terenie województwa lubuskiego; przeprowadzonych i planowanych prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach oraz badań archeologicznych, konserwatorskich i architektonicznych; planowanych rozbiórek obiektów ujętych w ewidencji zabytków lub stanowiących element układu urbanistycznego, ruralistycznego lub historycznego zespołu budowlanego oraz budowę nowych obiektów na tych terenach; wydawania decyzji o wpisie do rejestru - zabytków ruchomych, nieruchomych lub archeologicznych; wyłączania obiektów z ewidencji zabytków; uzgadniania projektów planów zagospodarowania przestrzennego, decyzji o warunkach zabudowy, ustaleniu inwestycji celu publicznego oraz opiniowania studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin.  Na przewodniczącego wybrany został Pan prof. Wojciech Eckert.

Barbara Bielinis-Kopeć

Galeria
Zobacz również