A A A
Składanie dokumentów
Wycinka drzew i krzewów

Rozmiar czcionki
A A A

PARKI, CMENTARZE, ALEJE, INNE FORMY ZAPROJEKTOWANEJ ZIELENI - dokumenty niezbędne do złożenia wniosku


I. PRACE KONSERWATORSKIE
   1. Pozwolenia wydawane w trybie art. 36 ust. 1 p. 1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
          ● formularz wniosku - prace konserwatorskie / restauratorskie
          ● formularz programu prac konserwatorskich / restauratorskich
          ● formularz oświadczenia
          ● opłata skarbowa


   2. Pozwolenia, zgłoszenia na podstawie ustawy o ochronie przyrody
          • osoby nie prowadzące działalności gospodarczej
                - formularz zgłoszenia zamiaru wycinki drzewa
          • osoby prowadzące działalność gospodarczą, gminy, parafie, itp.
                 - formularz wniosku - usuniecie drzew, krzewów


II. INNE DZIAŁANIA: ZWIĄZANE Z ZAGROŻENIEM BEZPIECZEŃSTWA, USUWANIE WYWROTÓW I ZŁOMÓW
   1. Pozwolenia wydawane w trybie art. 36 ust. 1 p. 11 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
        • formularz wniosku  - inne działania w zabytku - usuwanie drzew, krzewów
        • formularz program działań - wycinka drzew, krzewów
        • formularz oświadczenia
        • opłata skarbowa
   2. Pozwolenia, zgłoszenia – na podstawie ustawy o ochronie przyrody
        • w przypadku wywrotów i złomów:
                - formularz wniosku – wywroty i złomy drzew, krzewów
        • w przypadku osób nie prowadzących działalności gospodarczej:
                - formularz zgłoszenia zamiaru wycinki drzewa
        • w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą, gmin, parafii, itp.:
                - formularz wniosku - usuniecie drzew, krzewów

 

INNE ZABYTKI WPISANE DO REJESTRU ZABYTKÓW (ZESPOŁY URBANISTYCZNE, RURALISTYCZNE, RUINY, STANOWISKA ARCHEOLOGICZNE, itd.), OTOCZENIA ZABYTKÓW WPISANE DO REJESTRU ZABYTKÓW - dokumenty niezbędne do złożenia wniosku

1. w przypadku wywrotów i złomów:
        • formularz wniosku – wywroty i złomy drzew,  krzewów

2. w przypadku osób nie prowadzących działalności gospodarczej:
        • formularz zgłoszenia zamiaru wycinki drzewa


3. w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą, gmin, parafii, itp.:
        • formularz wniosku – usunięcie drzew, krzewów

 

 

INFORMACJA NA TEMAT ZASAD WYCINKI DRZEW I KRZEWÓW OD 18 STYCZNIA 2018 R.

1. ZGŁOSZENIE ZAMIARU WYCINKI DRZEWA (dotyczy osób fizycznych na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej) ROSNĄCEGO NA TERENIE WPISANYCH DO REJESTRU ZABYTKÓW UKŁADÓW URBANISTYCZNYCH LUB RURALISTYCZNYCH.

Osoby fizyczne zamierzające usunąć drzewa, krzewy z terenu nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków będącej układem urbanistycznym lub ruralistycznym, na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej zobowiązane są dokonać zgłoszenia do Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, zamiaru usunięcia drzewa, jeżeli obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 5 cm przekracza:
1) 80 cm - w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego;
2) 65 cm - w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego;
3) 50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew.

2. WIATROŁOMY I ZŁOMY (dotyczy osób fizycznych i innych podmiotów) USUWANE Z TERENÓW WPISANYCH DO REJESTRU ZABYTKÓW UKŁADÓW URBANISTYCZNYCH LUB RURALISTYCZNYCH.

Osoby fizyczne lub inne podmioty zamierzające usunąć drzewa, krzewy z terenu nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków będącej układem urbanistycznym lub ruralistycznym dokonują zamiaru zgłoszenia do Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków usunięcia uszkodzonych drzew i krzewów. Jednakże usunięcie drzew/krzewów stanowiących złomy i wykroty możliwe będzie po przeprowadzeniu oględzin przez organ właściwy do wydania zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu, potwierdzających, że drzewa lub krzewy stanowią złom lub wywrot (art. 83f ust 1 pkt. 14 b ustawy o ochronie przyrody).

Jednostki ochrony przeciwpożarowej, jednostki Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, właścicieli urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego, zarządców dróg, zarządców infrastruktury kolejowej, gminne lub powiatowe jednostki oczyszczania lub inne podmioty działające w tym zakresie na zlecenie gminy lub powiatu, zobowiązane są w terminie 30 dni od dnia usunięcia drzewa lub krzewu, do przekazania do Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, informacji o terminie, miejscu i przyczynie ich usunięcia oraz liczbie drzew lub powierzchni usuniętych krzewów,
a także dokumentację fotograficzną przedstawiającą usunięte drzewo lub krzew (art. 83f ust 1 pkt. 14 a) i ust. 2 ustawy o ochronie przyrody).

3. ZEZWOLENIE NA WYCINKĘ DRZEW/KRZEWÓW (dotyczy osób fizycznych na cele związane z działalnością gospodarczą i innych podmiotów) NA TERENIE WSZYSTKICH RODZAJÓW NIERUCHOMOŚCI WPISANYCH DO REJESTRU ZABYTKÓW.

Osoby fizyczne na cele związane z działalnością gospodarczą lub inne podmioty zamierzające usunąć drzewa, krzewy z terenu nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków zobowiązane są do uzyskania zezwolenia na wycinkę drzew, krzewów wydawanego przez Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na podstawie ustawy o ochronie przyrody.

Obowiązek uzyskania zezwolenia na wycinkę w trybie ustawy o ochronie przyrody nie obejmuje:
1. krzewu albo krzewów rosnących w skupisku, o powierzchni do 25 m2,
2. drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:
a) 80 cm - w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
b) 65 cm - w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
c) 50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew;
3. drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego;
4. drzew lub krzewów na plantacjach lub w lasach w rozumieniu ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach;
5. drzew lub krzewów usuwanych z obszaru parku narodowego lub rezerwatu przyrody nieobjętego ochroną krajobrazową;
6. drzew lub krzewów usuwanych w ramach zadań wynikających z planu ochrony lub zadań ochronnych parku narodowego lub rezerwatu przyrody, planu ochrony parku krajobrazowego, albo planu zadań ochronnych lub planu ochrony dla obszaru Natura 2000;
7. drzew lub krzewów należących do gatunków obcych, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 120 ust. 2f.

4. POZWOLENIE NA PROWADZENIE PRAC KONSERWATORSKICH I RESTAURATORSKICH przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków polegających na usunięciu drzewa lub krzewu z nieruchomości lub jej części będącej wpisanym do rejestru parkiem, ogrodem lub inną formą zaprojektowanej zieleni.

Usunięcie drzewa, krzewu z nieruchomości lub jej części będącej wpisanym do rejestru zabytków parkiem, ogrodem lub inną formą zaprojektowanej zieleni w ramach prac konserwatorskich lub restauratorskich dodatkowo (oprócz zezwolenia na usunięcia drzewa lub krzewu w trybie ustawy o ochronie przyrody, jeśli było wymagane) wymaga uzyskania pozwolenia Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków wydanego w trybie art. 36 ust 1 pkt. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2187 ze zm) na prowadzenie prac konserwatorskich/restauratorskich.
Pozwolenie na prace konserwatorskie i restauratorskie jest wymagane bez względu na obwód pni drzew, również w przypadku usuwania drzew lub krzewów przez osoby fizyczne.
Co do zasady wskazane jest uzyskanie w pierwszej kolejności pozwolenia konserwatorskiego w trybie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

5. POZWOLENIE NA INNE DZIAŁANIA, które mogłyby prowadzić do naruszenia substancji lub zmiany wyglądu zabytku wpisanego do rejestru polegające na usunięciu drzewa lub krzewu z nieruchomości lub jej części będącej wpisanym do rejestru parkiem, ogrodem lub inną formą zaprojektowanej zieleni.

Usunięcie drzewa, krzewu z nieruchomości lub jej części będącej wpisanym do rejestru zabytków parkiem, ogrodem lub inną formą zaprojektowanej zieleni nie mieszczące się
w ramach prac konserwatorskich lub restauratorskich dodatkowo (oprócz zezwolenia na usunięcia drzewa lub krzewu w trybie ustawy o ochronie przyrody, jeśli było wymagane) wymaga uzyskania pozwolenia Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków wydanego w trybie art. 36 ust 1 pkt. 11 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków
i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2187 ze zm.) na prowadzenie prac konserwatorskich/restauratorskich.
Pozwolenie na inne działania w parkach, ogrodach lub przy innych formach zaprojektowanej zieleni jest wymagane np.:
- w przypadku usuwania drzew lub krzewów stwarzających niebezpieczeństwo,
- na usunięcie złomów i wykrotów.
Co do zasady wskazane jest uzyskanie w pierwszej kolejności pozwolenia konserwatorskiego w trybie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
 

 

 

 

 

 

Zobacz również
Oględziny Parku Wolsztyńskiego we Wschowie
4 października 2022 r. we Wschowie odbyły się oględziny na...
Mierzęcin - nagroda Lubuskie Konserwacje 2012
Miło nam poinformować, że  Lubuski Wojewódzki...
Bojadła - zaginięcie czterech kamiennych wazonów
W latach 1999-2006 skradziono cztery (dwie pary) kamienne wazony...
Organowa odnowa, czyli o zabytkach wokół nas
We wrześniu obchodzimy Europejskie Dni Dziedzictwa – inicjatywę...