Strona główna / Wojewódzka Rada Ochrony Zabytków
Wojewódzka Rada Ochrony Zabytków

Wojewódzka Rada Ochrony Zabytków działająca przy Lubuskim Wojewódzkim Konserwatorze Zabytków jest organem opiniodawczym w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami. Działa na podstawie:

 • ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. ochronie zabytków i ochrony nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 z póź. zm.);
 • regulaminu organizacyjnego WUOZ w Zielonej Górze;
 • innych przepisów dotyczących ochrony zabytków;
 • regulaminu wojewódzkiej Rady Ochrony Zabytków.

Do zadań Rady należy przedstawienie opinii w każdym przypadku, gdy zwróci się o to Wojewódzki Konserwator lub zastępca Wojewódzkiego Konserwatora w sprawach dotyczących:

 • wydawania pozwoleń na rozbiórkę obiektów stanowiących element układu urbanistycznego, ruralistycznego lub historycznego zespołu budowlanego wpisanego do rejestru zabytków;
 • wydawania pozwoleń na wykonywanie prac konserwatorskich;
 • wydawania pozwoleń na przemieszczanie szczególnie cennych zabytków wpisanych do rejestru zabytków;
 • wydania decyzji o wpisie do rejestru zabytków – zabytków nieruchomych, ruchomych, archeologicznych, nazw geograficznych, historycznych, tradycyjnych nazw obiektów budowlanych, placów lub jednostek osadniczych;
 • projektów utworzenia przez gminy parków kulturowych;
 • wojewódzkiego, powiatowych i gminnych programów ochrony zabytków;
 • programów zagospodarowania na cele użytkowe szczególnie cennych zabytków wpisanych do rejestru zabytków;
 • uzgadniania projektów planów zagospodarowania przestrzennego, decyzji o warunkach zabudowy oraz ustaleniu inwestycji celu publicznego oraz opiniowania studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin.

Rada składa się z powoływanych przez Wojewódzkiego Konserwatora specjalistów w dziedzinach związanych z ochrona zabytków i opieka nad zabytkami.